ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระบบ มคอ. ปีการศึกษา 2564

ระบบ มคอ. ปีการศึกษา 2564

การคำนวณ FTES ประจำปีการศึกษา

ระบบรายงานข้อมูล

แบบฟอร์ม

รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษา-บุคลากร-บัณฑิต-ภาวะการมีงานทำ

เผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต