ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระบบ มคอ. ปีการศึกษา 2560

ระบบ มคอ. ปีการศึกษา 2559

การคำนวณ FTES ประจำปีการศึกษา

ระบบรายงานข้อมูล

แบบฟอร์ม

รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษา-บุคลากร-บัณฑิต-ภาวะการมีงานทำ

เผยแพร่ข้อมูลผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต