หน่วยงาน อัตรากำลังที่มีคนครองจำแนกตามประเภท รวม
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายสนับสนุน เงินแผ่นดิน เงินรายได้ สายวิชาการ