ระบบคำนวณ FTES

ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มี.ค. 2560, 02:00
ลำดับ.รหัสคณะชื่อคณะโปรแกรมชื่อโปรแกรมFTESระดับประเภท
1 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10302เกษตรศาสตร์ 77.36ปกติป.ตรี 4 ปี
2 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10402คณิตศาสตร์ 38.64ปกติป.ตรี 4 ปี
3 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10502คหกรรมศาสตร์ 149.47ปกติป.ตรี 4 ปี
4 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10802เคมี 29.67ปกติป.ตรี 4 ปี
5 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11302เทคโนโลยีสารสนเทศ 221.42ปกติป.ตรี 4 ปี
6 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11402ฟิสิกส์ 3.17ปกติป.ตรี 4 ปี
7 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11502วิทยาการคอมพิวเตอร์ 129.44ปกติป.ตรี 4 ปี
8 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11802วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57.97ปกติป.ตรี 4 ปี
9 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11902วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 56.22ปกติป.ตรี 4 ปี
10 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12402สัตวศาสตร์ 37.53ปกติป.ตรี 4 ปี
11 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12502เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 22.92ปกติป.ตรี 4 ปี
12 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12602เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 51.31ปกติป.ตรี 4 ปี
13 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12902ชีววิทยา 60.39ปกติป.ตรี 4 ปี
14 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13102เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ 0.81ปกติป.ตรี 4 ปี
15 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13402วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 38.14ปกติป.ตรี 4 ปี
16 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13502เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 27.00ปกติป.ตรี 4 ปี
17 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13602เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ 7.50ปกติป.ตรี 4 ปี
18 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู20301การศึกษาปฐมวัย 252.64ปกติป.ตรี 5 ปี
19 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู20401คณิตศาสตร์ 173.89ปกติป.ตรี 5 ปี
20 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู21501ดนตรีไทยศึกษา 59.19ปกติป.ตรี 5 ปี
21 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู21901นาฏศิลป์ไทย 132.81ปกติป.ตรี 5 ปี
22 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22101พลศึกษา 111.25ปกติป.ตรี 5 ปี
23 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22301ภาษาไทย 112.31ปกติป.ตรี 5 ปี
24 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22401ภาษาอังกฤษ 179.14ปกติป.ตรี 5 ปี
25 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22502วิทยาศาสตร์การกีฬา 1.22ปกติป.ตรี 4 ปี
26 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22601วิทยาศาสตร์ทั่วไป 111.08ปกติป.ตรี 5 ปี
27 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22801สังคมศึกษา 103.39ปกติป.ตรี 5 ปี
28 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู23601ชีววิทยา 90.19ปกติป.ตรี 5 ปี
29 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู23901วิจัยและประเมินการศึกษา 0.28ปกติป.ตรี 5 ปี
30 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู24303จิตวิทยา 57.50ปกติป.ตรี 4 ปี
31 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู24801ฟิสิกส์ 91.56ปกติป.ตรี 5 ปี
32 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25001ประถมศึกษา 115.83ปกติป.ตรี 5 ปี
33 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25101พระพุทธศาสนา 103.25ปกติป.ตรี 5 ปี
34 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25201คอมพิวเตอร์ศึกษา 93.97ปกติป.ตรี 5 ปี
35 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30103การพัฒนาชุมชน 213.19ปกติป.ตรี 4 ปี
36 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30203ดนตรีไทย 18.36ปกติป.ตรี 4 ปี
37 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30403ดนตรีตะวันตก 115.03ปกติป.ตรี 4 ปี
38 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30803นาฏศิลป์และการละคร 94.56ปกติป.ตรี 4 ปี
39 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30904นิติศาสตร์ 149.78ปกติป.ตรี 4 ปี
40 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31103บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1.06ปกติป.ตรี 4 ปี
41 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31203ภาษาไทย 110.14ปกติป.ตรี 4 ปี
42 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31403ภาษาอังกฤษ 190.03ปกติป.ตรี 4 ปี
43 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31503ภาษาอังกฤษธุรกิจ 212.58ปกติป.ตรี 4 ปี
44 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31603รัฐประศาสนศาสตร์ 2.31ปกติป.ตรี 4 ปี
45 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31616รัฐประศาสนศาสตร์ 332.83ปกติป.ตรี 4 ปี
46 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32302เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 69.36ปกติป.ตรี 4 ปี
47 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32403ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 9.72ปกติป.ตรี 4 ปี
48 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32503การบริหารและพัฒนาเมือง 123.81ปกติป.ตรี 4 ปี
49 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32610ออกแบบนิเทศศิลป์ 143.11ปกติป.ตรี 4 ปี
50 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33415รัฐศาสตร์ 252.08ปกติป.ตรี 4 ปี
51 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33603ภาษาจีนธุรกิจ 75.64ปกติป.ตรี 4 ปี
52 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33703บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 77.47ปกติป.ตรี 4 ปี
53 04วิทยาการจัดการ40105การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 2.22ปกติป.ตรี 4 ปี
54 04วิทยาการจัดการ41005การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 0.47ปกติป.ตรี 4 ปี
55 04วิทยาการจัดการ41305การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0.94ปกติป.ตรี 4 ปี
56 04วิทยาการจัดการ41903นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 5.42ปกติป.ตรี 4 ปี
57 04วิทยาการจัดการ41917นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 51.25ปกติป.ตรี 4 ปี
58 04วิทยาการจัดการ42003นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 1.47ปกติป.ตรี 4 ปี
59 04วิทยาการจัดการ42017นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 58.33ปกติป.ตรี 4 ปี
60 04วิทยาการจัดการ42103นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ 3.75ปกติป.ตรี 4 ปี
61 04วิทยาการจัดการ42117นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ 43.33ปกติป.ตรี 4 ปี
62 04วิทยาการจัดการ42203นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ 4.86ปกติป.ตรี 4 ปี
63 04วิทยาการจัดการ42217นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 73.94ปกติป.ตรี 4 ปี
64 04วิทยาการจัดการ42605เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 0.33ปกติป.ตรี 4 ปี
65 04วิทยาการจัดการ42705เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการเงินการธนาคาร 0.17ปกติป.ตรี 4 ปี
66 04วิทยาการจัดการ43103อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว 0.08ปกติป.ตรี 4 ปี
67 04วิทยาการจัดการ43203อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม 0.81ปกติป.ตรี 4 ปี
68 04วิทยาการจัดการ43303การท่องเที่ยวและการโรงแรม 455.42ปกติป.ตรี 4 ปี
69 04วิทยาการจัดการ43314เศรษฐศาสตร์ 106.83ปกติป.ตรี 4 ปี
70 04วิทยาการจัดการ43613บัญชีบัณฑิต 213.50ปกติป.ตรี 4 ปี
71 04วิทยาการจัดการ43705การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 259.42ปกติป.ตรี 4 ปี
72 04วิทยาการจัดการ43905การจัดการทั่วไป 430.75ปกติป.ตรี 4 ปี
73 04วิทยาการจัดการ44005การตลาด 227.50ปกติป.ตรี 4 ปี
74 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม50702เทคโนโลยีเซรามิกส์ 14.75ปกติป.ตรี 4 ปี
75 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม51802ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 87.78ปกติป.ตรี 4 ปี
76 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม51906สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) 41.97ปกติป.ตรี 5 ปี
77 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52006สถาปัตยกรรม 107.33ปกติป.ตรี 5 ปี
78 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52302เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 103.39ปกติป.ตรี 4 ปี
79 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52602เทคโนโลยีไฟฟ้า 54.00ปกติป.ตรี 4 ปี
80 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52702การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 165.81ปกติป.ตรี 4 ปี
81 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52902เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2.08ปกติป.ตรี 4 ปี
82 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53002เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 93.39ปกติป.ตรี 4 ปี
83 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53211เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 51.42ปกติป.ตรี 4 ปี
84 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53311เทคโนโลยีอุตสาหการ 43.89ปกติป.ตรี 4 ปี
85 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53711เทคโนโลยีอาคาร 54.17ปกติป.ตรี 4 ปี
86 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53811เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) 28.47ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
87 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53911เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) 1.00ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
88 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม54011เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 15.22ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
89 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม54111เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) 13.97ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
90 10วิทยาลัยนานาชาติพระนคร70105การจัดการธุรกิจสายการบิน 45.75ปกติป.ตรี 4 ปี
91 10วิทยาลัยนานาชาติพระนคร70202การจัดการโลจิสติกส์ 77.17ปกติป.ตรี 4 ปี