ระบบคำนวณ FTES

ข้อมูล ณ วันที่ : 18 มิ.ย. 2561, 21:49
ลำดับ.รหัสคณะชื่อคณะโปรแกรมชื่อโปรแกรมFTESระดับประเภท
1 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10302เกษตรศาสตร์ 40.56ปกติป.ตรี 4 ปี
2 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10402คณิตศาสตร์ 15.17ปกติป.ตรี 4 ปี
3 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10502คหกรรมศาสตร์ 89.67ปกติป.ตรี 4 ปี
4 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10802เคมี 20.61ปกติป.ตรี 4 ปี
5 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11302เทคโนโลยีสารสนเทศ 76.11ปกติป.ตรี 4 ปี
6 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11502วิทยาการคอมพิวเตอร์ 81.75ปกติป.ตรี 4 ปี
7 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11802วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19.19ปกติป.ตรี 4 ปี
8 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11902วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27.58ปกติป.ตรี 4 ปี
9 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12402สัตวศาสตร์ 26.81ปกติป.ตรี 4 ปี
10 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12602เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 26.94ปกติป.ตรี 4 ปี
11 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12902ชีววิทยา 49.61ปกติป.ตรี 4 ปี
12 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13102เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ 0.81ปกติป.ตรี 4 ปี
13 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13402วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 27.08ปกติป.ตรี 4 ปี
14 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13502เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ 16.08ปกติป.ตรี 4 ปี
15 01วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13602เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ 11.33ปกติป.ตรี 4 ปี
16 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู20301การศึกษาปฐมวัย 165.89ปกติป.ตรี 5 ปี
17 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู20401คณิตศาสตร์ 109.11ปกติป.ตรี 5 ปี
18 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู21501ดนตรีไทยศึกษา 49.11ปกติป.ตรี 5 ปี
19 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู21901นาฏศิลป์ไทย 93.97ปกติป.ตรี 5 ปี
20 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22101พลศึกษา 75.47ปกติป.ตรี 5 ปี
21 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22301ภาษาไทย 68.08ปกติป.ตรี 5 ปี
22 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22401ภาษาอังกฤษ 129.64ปกติป.ตรี 5 ปี
23 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22601วิทยาศาสตร์ทั่วไป 67.75ปกติป.ตรี 5 ปี
24 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู22801สังคมศึกษา 69.81ปกติป.ตรี 5 ปี
25 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู23601ชีววิทยา 52.78ปกติป.ตรี 5 ปี
26 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู23901วิจัยและประเมินการศึกษา 0.14ปกติป.ตรี 5 ปี
27 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู24303จิตวิทยา 29.50ปกติป.ตรี 4 ปี
28 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู24801ฟิสิกส์ 64.75ปกติป.ตรี 5 ปี
29 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25001การประถมศึกษา 77.83ปกติป.ตรี 5 ปี
30 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25101พระพุทธศาสนา 66.17ปกติป.ตรี 5 ปี
31 02วิทยาลัยการฝึกหัดครู25201คอมพิวเตอร์ศึกษา 69.53ปกติป.ตรี 5 ปี
32 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30103การพัฒนาชุมชน 120.81ปกติป.ตรี 4 ปี
33 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30203ดนตรีไทย 8.50ปกติป.ตรี 4 ปี
34 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30403ดนตรีตะวันตก 58.31ปกติป.ตรี 4 ปี
35 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30803นาฏศิลป์และการละคร 53.19ปกติป.ตรี 4 ปี
36 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์30904นิติศาสตร์ 90.42ปกติป.ตรี 4 ปี
37 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31203ภาษาไทย 50.08ปกติป.ตรี 4 ปี
38 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31403ภาษาอังกฤษ 59.75ปกติป.ตรี 4 ปี
39 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31503ภาษาอังกฤษธุรกิจ 122.97ปกติป.ตรี 4 ปี
40 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31603รัฐประศาสนศาสตร์ 1.78ปกติป.ตรี 4 ปี
41 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์31616รัฐประศาสนศาสตร์ 136.00ปกติป.ตรี 4 ปี
42 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32302เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 36.11ปกติป.ตรี 4 ปี
43 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32403ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) 4.33ปกติป.ตรี 4 ปี
44 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32503การบริหารและพัฒนาเมือง 43.69ปกติป.ตรี 4 ปี
45 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์32610ออกแบบนิเทศศิลป์ 100.39ปกติป.ตรี 4 ปี
46 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33415รัฐศาสตร์ 127.67ปกติป.ตรี 4 ปี
47 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33603ภาษาจีนธุรกิจ 48.92ปกติป.ตรี 4 ปี
48 03มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์33703บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40.89ปกติป.ตรี 4 ปี
49 04วิทยาการจัดการ40105การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 1.11ปกติป.ตรี 4 ปี
50 04วิทยาการจัดการ41903นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 1.53ปกติป.ตรี 4 ปี
51 04วิทยาการจัดการ41917นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 25.72ปกติป.ตรี 4 ปี
52 04วิทยาการจัดการ42017นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 20.44ปกติป.ตรี 4 ปี
53 04วิทยาการจัดการ42103นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ 1.00ปกติป.ตรี 4 ปี
54 04วิทยาการจัดการ42117นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ 12.08ปกติป.ตรี 4 ปี
55 04วิทยาการจัดการ42203นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ 1.22ปกติป.ตรี 4 ปี
56 04วิทยาการจัดการ42217นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 38.28ปกติป.ตรี 4 ปี
57 04วิทยาการจัดการ42605เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 0.33ปกติป.ตรี 4 ปี
58 04วิทยาการจัดการ42705เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการเงินการธนาคาร 0.17ปกติป.ตรี 4 ปี
59 04วิทยาการจัดการ43103อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว 0.08ปกติป.ตรี 4 ปี
60 04วิทยาการจัดการ43203อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม 0.72ปกติป.ตรี 4 ปี
61 04วิทยาการจัดการ43303การท่องเที่ยวและการโรงแรม 211.17ปกติป.ตรี 4 ปี
62 04วิทยาการจัดการ43314เศรษฐศาสตร์ 54.33ปกติป.ตรี 4 ปี
63 04วิทยาการจัดการ43613บัญชีบัณฑิต 100.25ปกติป.ตรี 4 ปี
64 04วิทยาการจัดการ43705การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 152.83ปกติป.ตรี 4 ปี
65 04วิทยาการจัดการ43905การจัดการทั่วไป 204.58ปกติป.ตรี 4 ปี
66 04วิทยาการจัดการ44005การตลาด 91.92ปกติป.ตรี 4 ปี
67 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม50702เทคโนโลยีเซรามิกส์ 12.42ปกติป.ตรี 4 ปี
68 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม51802ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 48.19ปกติป.ตรี 4 ปี
69 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม51906สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) 14.14ปกติป.ตรี 5 ปี
70 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52006สถาปัตยกรรม 88.53ปกติป.ตรี 5 ปี
71 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52302เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 86.94ปกติป.ตรี 4 ปี
72 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52602เทคโนโลยีไฟฟ้า 42.81ปกติป.ตรี 4 ปี
73 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52702การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 71.58ปกติป.ตรี 4 ปี
74 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม52902เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 1.42ปกติป.ตรี 4 ปี
75 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53002เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 49.39ปกติป.ตรี 4 ปี
76 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53211เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 36.22ปกติป.ตรี 4 ปี
77 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53311เทคโนโลยีอุตสาหการ 35.00ปกติป.ตรี 4 ปี
78 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53711เทคโนโลยีอาคาร 28.03ปกติป.ตรี 4 ปี
79 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม53811เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) 2.28ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
80 05เทคโนโลยีอุตสาหกรรม54011เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 1.31ปกติป.ตรี 2 ปีหลัง
81 10วิทยาลัยนานาชาติพระนคร70105การจัดการธุรกิจสายการบิน 44.67ปกติป.ตรี 4 ปี
82 10วิทยาลัยนานาชาติพระนคร70202การจัดการโลจิสติกส์ 74.25ปกติป.ตรี 4 ปี