รายงานจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 20 ก.ค. 2561, 01:41

นักศึกษาภาคปกติ

รหัสนักศึกษา52

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11402 ฟิสิกส์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13002 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านสถานบริการสุขภาพ วท.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13202 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30203 ดนตรีไทย ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32403 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 41005 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 41305 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 41405 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 41903 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 42103 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 42203 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 42605 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 42705 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการเงินการธนาคาร บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 43003 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 43103 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ วิทยาการจัดการ 43203 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51702 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51906 สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) สถ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 52
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52902 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52

รหัสนักศึกษา53

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10402 คณิตศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 23901 วิจัยและประเมินการศึกษา ค.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32403 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41005 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาการจัดการ 41305 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาการจัดการ 42203 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ วิทยาการจัดการ 42705 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการเงินการธนาคาร บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51906 สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) สถ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53

รหัสนักศึกษา54

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13002 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านสถานบริการสุขภาพ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32403 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป บธ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 41505 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 41903 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 42203 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 42705 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการเงินการธนาคาร บธ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 43103 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจท่องเที่ยว ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ วิทยาการจัดการ 43203 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจโรงแรม ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51906 สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) สถ.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52902 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54

รหัสนักศึกษา55

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13102 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพด้านการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22502 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30203 ดนตรีไทย ศศ.บ. 3 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 10 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 3 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32403 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 6 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป บธ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาการจัดการ 41903 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาการจัดการ 42103 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาการจัดการ 42203 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51906 สถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรม) สถ.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 8 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52902 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55

รหัสนักศึกษา56

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13402 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13602 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ วท.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21501 ดนตรีไทยศึกษา ค.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21901 นาฏศิลป์ไทย ค.บ. 5 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22101 พลศึกษา ค.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22601 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24801 ฟิสิกส์ ค.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25101 พระพุทธศาสนา ค.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25201 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 10 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 3 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 6 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 3 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32610 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. 11 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ร.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41917 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา นศ.บ. 6 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ นศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 42117 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ นศ.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 42217 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 10 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 43314 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. 3 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 5 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 6 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด บธ.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52006 สถาปัตยกรรม สถ.บ. 12 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 9 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53711 เทคโนโลยีอาคาร ทล.บ. 3 ปี3 รหัส 56 56

รหัสนักศึกษา57

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 3 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10402 คณิตศาสตร์ วท.บ. 3 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 23 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 2 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 8 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 12 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13402 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 9 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13502 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ วท.บ. 3 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13602 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ วท.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 63 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20401 คณิตศาสตร์ ค.บ. 46 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21501 ดนตรีไทยศึกษา ค.บ. 12 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21901 นาฏศิลป์ไทย ค.บ. 30 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22101 พลศึกษา ค.บ. 34 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22301 ภาษาไทย ค.บ. 34 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 58 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22601 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 30 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 32 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 23601 ชีววิทยา ค.บ. 24 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24801 ฟิสิกส์ ค.บ. 29 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25001 การประถมศึกษา ค.บ. 38 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25101 พระพุทธศาสนา ค.บ. 27 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25201 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 30 ปี2 รหัส 57 57
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 39 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30203 ดนตรีไทย ศศ.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 17 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 6 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 19 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 12 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 2 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 9 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32610 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. 22 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33703 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41917 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา นศ.บ. 3 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ นศ.บ. 2 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 42117 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ นศ.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 42217 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นศ.บ. 7 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 22 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 43314 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 12 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 7 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 33 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด บธ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50702 เทคโนโลยีเซรามิกส์ วท.บ. 7 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 24 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52006 สถาปัตยกรรม สถ.บ. 29 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 41 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 15 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ. 16 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 15 ปี2 รหัส 57 57
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53711 เทคโนโลยีอาคาร ทล.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57

รหัสนักศึกษา58

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 32 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10402 คณิตศาสตร์ วท.บ. 9 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 66 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 12 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 52 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 58 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 18 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 25 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 13 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 16 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 25 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13402 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 13 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13502 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ วท.บ. 13 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13602 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ วท.บ. 10 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 78 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20401 คณิตศาสตร์ ค.บ. 50 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21501 ดนตรีไทยศึกษา ค.บ. 26 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21901 นาฏศิลป์ไทย ค.บ. 46 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22101 พลศึกษา ค.บ. 27 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22301 ภาษาไทย ค.บ. 31 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 47 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22601 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 25 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 30 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 23601 ชีววิทยา ค.บ. 25 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24303 จิตวิทยา ศศ.บ. 30 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24801 ฟิสิกส์ ค.บ. 23 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25001 การประถมศึกษา ค.บ. 27 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25101 พระพุทธศาสนา ค.บ. 28 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25201 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 28 ปี1 รหัส 58 58
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 50 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30203 ดนตรีไทย ศศ.บ. 5 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 29 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 41 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 47 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 46 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 48 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 112 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 120 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 25 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 33 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32610 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. 56 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ร.บ. 124 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 44 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33703 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 36 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41917 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา นศ.บ. 18 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ นศ.บ. 22 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 42117 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ นศ.บ. 11 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 42217 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นศ.บ. 33 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 151 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 43314 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. 48 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 75 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 140 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 159 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด บธ.บ. 76 ปี1 รหัส 58 58
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50702 เทคโนโลยีเซรามิกส์ วท.บ. 4 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 16 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52006 สถาปัตยกรรม สถ.บ. 38 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 30 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 7 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 48 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ. 22 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 16 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 14 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53711 เทคโนโลยีอาคาร ทล.บ. 19 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ทล.บ. 2 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ทล.บ. 1 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70105 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 35 ปี1 รหัส 58 58
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70202 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 60 ปี1 รหัส 58 58

รหัสนักศึกษา59

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 36 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 55 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 61 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 17 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11902 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. 19 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 13 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 13 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 17 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13402 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 20 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13502 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงสถานบริการสุขภาพ วท.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13602 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ แขนงการบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ วท.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13702 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วท.บ. 57 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 56 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20401 คณิตศาสตร์ ค.บ. 64 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21501 ดนตรีไทยศึกษา ค.บ. 19 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21901 นาฏศิลป์ไทย ค.บ. 47 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22101 พลศึกษา ค.บ. 32 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22301 ภาษาไทย ค.บ. 55 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 57 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 36 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24303 จิตวิทยา ศศ.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24801 ฟิสิกส์ ค.บ. 26 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25001 การประถมศึกษา ค.บ. 32 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25101 พระพุทธศาสนา ค.บ. 25 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25201 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 71 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30203 ดนตรีไทย ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 45 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 60 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 67 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 84 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 129 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 31 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32610 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. 43 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ร.บ. 136 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33703 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 27 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41917 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา นศ.บ. 27 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ นศ.บ. 26 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 42117 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ นศ.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 42217 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นศ.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 83 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 43314 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. 43 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 129 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 75 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 145 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด บธ.บ. 94 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50702 เทคโนโลยีเซรามิกส์ วท.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 20 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52006 สถาปัตยกรรม สถ.บ. 43 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 40 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 23 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 34 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ. 40 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53711 เทคโนโลยีอาคาร ทล.บ. 17 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ทล.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53911 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ทล.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ทล.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54519 วิศวกรรมพลังงาน 4 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70105 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70202 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 16 ปี 5 ขึ้นไป 59
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70503 การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 59

รหัสนักศึกษา60

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10302 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 29 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10402 คณิตศาสตร์ วท.บ. 28 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10502 คหกรรมศาสตร์ วท.บ. 57 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10802 เคมี วท.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 72 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 62 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11802 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ. 27 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12402 สัตวศาสตร์ วท.บ. 18 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12502 เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ วท.บ. 29 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12602 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร วท.บ. 16 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12902 ชีววิทยา วท.บ. 28 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13402 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 26 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13702 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วท.บ. 72 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13902 วัสดุศาสตร์ วท.บ. 20 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. 28 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20301 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 57 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 20401 คณิตศาสตร์ ค.บ. 57 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21501 ดนตรีไทยศึกษา ค.บ. 18 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 21901 นาฏศิลป์ไทย ค.บ. 25 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22101 พลศึกษา ค.บ. 27 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22301 ภาษาไทย ค.บ. 31 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22401 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 45 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22601 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 29 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 22801 สังคมศึกษา ค.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24303 จิตวิทยา ศศ.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 24801 ฟิสิกส์ ค.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25001 การประถมศึกษา ค.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25101 พระพุทธศาสนา ค.บ. 28 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25201 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 78 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30403 ดนตรีตะวันตก ศศ.บ. 30 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30803 นาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ. 47 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ น.บ. 61 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 68 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 70 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 58 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 123 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32302 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ วท.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32503 การบริหารและพัฒนาเมือง ศศ.บ. 42 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32610 ออกแบบนิเทศศิลป์ ศล.บ. 58 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ร.บ. 158 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 61 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33703 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาการจัดการ
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาการจัดการ 41817 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 41917 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา นศ.บ. 22 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ นศ.บ. 15 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 42117 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ นศ.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 42217 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นศ.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 106 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 43314 เศรษฐศาสตร์ ศ.บ. 33 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต บช.บ. 103 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 84 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 182 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด บธ.บ. 83 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาการจัดการ 44105 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ. 17 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 18 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52006 สถาปัตยกรรม สถ.บ. 41 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 28 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52602 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ. 12 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 25 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 18 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53711 เทคโนโลยีอาคาร ทล.บ. 13 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54519 วิศวกรรมพลังงาน 27 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70105 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 38 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70202 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 69 ปี 5 ขึ้นไป 60
ปกติ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 70503 การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ศศ.บ. 16 ปี 5 ขึ้นไป 60

นักศึกษาภาคพิเศษ

รหัสนักศึกษา52

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31003 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. 41 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 176 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41005 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41305 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41405 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี ศศ.บ. 50 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41505 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.บ. 58 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50902 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 93 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51202 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51302 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60201 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60401 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60625 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60703 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60902 สิ่งแวดล้อมศึกษา ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61706 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61801 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 45 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 194 ปี 5 ขึ้นไป 52
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ 60603 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ 63007 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 52
พิเศษ 63008 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 52

รหัสนักศึกษา53

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41505 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42203 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ ศศ.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43003 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 12 ปี 5 ขึ้นไป 53
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60201 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60301 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 14 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60401 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60619 การจัดการการปฐมวัยศึกษา ศศ.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60634 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60902 สิ่งแวดล้อมศึกษา ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61105 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61205 กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61605 การจัดการโลจิสติกส์ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61706 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61707 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 53
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 47 ปี 5 ขึ้นไป 53

รหัสนักศึกษา54

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41005 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41305 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41803 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52902 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60201 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 17 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60301 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60401 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 6 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60620 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60633 พระพุทธศาสนา ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60634 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60703 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61105 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61605 การจัดการโลจิสติกส์ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61706 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61707 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61801 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 54
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ 63007 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 54
พิเศษ 63009 การจัดการธุรกิจ ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 54

รหัสนักศึกษา55

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 9 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31603 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 9 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32403 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 40105 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. 8 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41005 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41305 การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41803 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42003 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 10 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60634 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ศศ.บ. 3 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60703 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61707 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 9 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61801 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 4 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 11 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 63007 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 1 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 63008 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศศ.บ. 2 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 8 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 65154 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 5 ปี4 รหัส 55 55
พิเศษ 67171 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 10 ปี4 รหัส 55 55

รหัสนักศึกษา56

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 8 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30103 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 40 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 14 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 6 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. 11 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 12 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 9 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 3 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป ศศ.บ. 27 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด ศศ.บ. 8 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53211 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ศศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ศศ.บ. 7 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53911 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ศศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ศศ.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54111 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) ศศ.บ. 2 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 13 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60751 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. 28 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67171 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 11 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 1 ปี3 รหัส 56 56
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ 62153 สิ่งแวดล้อมศึกษา ศศ.บ. 4 ปี3 รหัส 56 56
พิเศษ 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 15 ปี3 รหัส 56 56

รหัสนักศึกษา57

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 31 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 59 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 23 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 23 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 8 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 30 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. 61 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 9 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 60 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 53 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 58 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 27 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป ศศ.บ. 73 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด ศศ.บ. 62 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศศ.บ. 9 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 24 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 34 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ศศ.บ. 6 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ศศ.บ. 4 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54111 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) ศศ.บ. 9 ปี2 รหัส 57 57
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 13 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60351 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 8 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60751 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. 13 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 8 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 16 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 65154 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 12 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67171 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 2 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 1 ปี2 รหัส 57 57
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67472 การจัดการธุรกิจ ศศ.บ. 5 ปี2 รหัส 57 57

รหัสนักศึกษา58

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 54 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 23 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 22 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 33 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 61 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. 64 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 51 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 58 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 53 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป ศศ.บ. 115 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด ศศ.บ. 39 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 17 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ศศ.บ. 34 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ศศ.บ. 1 ปี1 รหัส 58 58
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 19 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60351 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 1 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 6 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60751 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. 15 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 12 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 62153 สิ่งแวดล้อมศึกษา ศศ.บ. 2 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 20 ปี1 รหัส 58 58
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 65154 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 11 ปี1 รหัส 58 58

รหัสนักศึกษา59

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 47 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 20 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 12 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 32 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 70 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. 72 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33603 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ. 10 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41817 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 18 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 42017 นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ศศ.บ. 24 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 39 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 49 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 15 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป ศศ.บ. 118 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด ศศ.บ. 44 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 34 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53811 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) ศศ.บ. 41 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ศศ.บ. 33 ปี 5 ขึ้นไป 59
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 16 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60351 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 1 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60751 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. 14 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 12 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 21 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 65154 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67171 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 3 ปี 5 ขึ้นไป 59
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 5 ปี 5 ขึ้นไป 59

รหัสนักศึกษา60

คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11302 เทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ. 52 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11502 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. 29 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30904 นิติศาสตร์ ศศ.บ. 51 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31203 ภาษาไทย ศศ.บ. 21 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31403 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31503 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 56 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31616 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 45 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33415 รัฐศาสตร์ ศศ.บ. 74 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ วิทยาการจัดการ 41817 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 35 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 11 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43613 บัญชีบัณฑิต ศศ.บ. 63 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศศ.บ. 23 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาการจัดการ 43905 การจัดการทั่วไป ศศ.บ. 99 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ วิทยาการจัดการ 44005 การตลาด ศศ.บ. 61 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 53002 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ศศ.บ. 23 ปี 5 ขึ้นไป 60
คณะ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคชื่อคณะรหัสสาขาชื่อสาขาวุฒิการศึกษาจำนวนรหัสปีข้อมูลชั้นปี
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60251 การบริหารการศึกษา ศศ.บ. 25 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60351 คณิตศาสตรศึกษา ศศ.บ. 2 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60451 หลักสูตรและการสอน ศศ.บ. 8 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 60751 การศึกษาปฐมวัย ศศ.บ. 7 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 61806 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ศศ.บ. 117 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 64155 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 65154 บริหารธุรกิจ ศศ.บ. 26 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67171 การจัดการเทคโนโลยี ศศ.บ. 4 ปี 5 ขึ้นไป 60
พิเศษ บัณฑิตศึกษา 67371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศศ.บ. 9 ปี 5 ขึ้นไป 60